Print Friendly, PDF & Email

Партнери од медиумите

Нашите цврсти партнерски врски со меѓународни медиуми ја пренесуваат нашата порака во медиумите чива целна група е сродна со нашата, списанија со голем тираж и интернет медиуми.
За овој RENEXPO® Северна Македонија се претставува на светско ниво до највисок можен степен – 365 дена во годината.
Доколку сте заинтересирани да станете део од нашите ПАРТНЕРИ ОД МЕДИУМИТЕ – контактирајте не директно.